Park Wadowicka SI (17).jpg

PARKI

Rzut główny
Projekt zagospodarowania parku kieszonkowego przy ul. Wadowickiej w Krakowie

lokalizacja: Kraków, ul Wadowicka

projektanci: Małgorzata Tujko, Anna Porębska,

Karolina Mazurek, Iwona Mucha

inwestor: Gmina  Miejska  Kraków

projekt: 2018

realizacja: 2019/2020

Projekt przewiduje zachowanie istniejącego drzewostanu,  w tym kilka cennych egzemplarzy określonych mianem "świadków historii". Układ komunikacyjny parku stanowią ścieżki meandrujące pomiędzy istniejącymi drzewami – tzw. „spacer wśród drzew”. W niektórych fragmentach parku z uwagi na istniejący drzewostan oraz istniejące skarpy wprowadzono ścieżki nadwieszone z krat pomostowych. Przewidziane zostały mikrownętrza z ławkami w czterech wariantach. W centralnej części parku zlokalizowano plac zabaw bazujący na różnicach wysokości terenu. Wprowadzone zostały także elementy edukacyjne w postaci tablic, na których motywem przewodnim są  pospolite chwasty naturalnie występujące w terenie. 

Projekt zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego w Krakowie

lokalizacja: Podgórze w Krakowie

projektanci: Małgorzata Tujko, Joanna Szwed,

Karolina Porada, Anna Porębska, Karolina Mazurek,

Iwona Mucha, Małgorzata Smołka

inwestor: Gmina  Miejska  Kraków

projekt: 2017

realizacja: 2018

 

Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania. 

Projekt oparty został o założenia i analizy wykonane na etapie konkursu, uzyskane opinie oraz wytyczne, a także efekty przeprowadzonych konsultacji społecznych. Stanowiły one podstawę do wyznaczenia komunikacji w obrębie terenu objętego opracowaniem, podziału funkcjonalnego przestrzeni oraz wyznaczenie miejsc szczególnie cennych pod względem ekspozycyjnym i przyrodniczym.

W terenie oprócz sieci komunikacyjnej zakłada się wprowadzenie nowych funkcji użytkowych takich jak tereny rekreacji, program edukacyjny (tablice informacyjne) oraz tarasy widokowe - rekreacyjne kierujące uwagę widza na krajobrazowe walory terenu. Istotną kwestią jest również bezpieczeństwo użytkowników, którego podniesienie zostanie uzyskane dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia oraz monitoringu.

Nowy projekt zagospodarowania terenu przewiduje stworzenie miejsca które będzie łączyło w sobie wiele funkcji rekreacji czynnej i biernej przeznaczonych dla szerszego grona użytkowników (dzieci i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych).

Więcej w dziale PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Koncepcja projektu zagospodarowania terenu dla: „Parku kultur regionu – Tajemniczy ogród”
lokalizacja: Kraków
projektanci:Małgorzata Tujko, Małgorzata Smołka, 
Karolina Mazurek
inwestor: Urząd Miasta Krakowa
projekt: 2016

Podczas tworzenia koncepcji zagospodarowania uwzględniono narracyjny charakter zwycięskiego „pomysłu” Tajemniczy Ogród rozszerzając go o nowe postacie pochodzące z mitologii dawnych Słowian. Koncept zakłada stworzenie takiego zagospodarowania terenu, które w przyszłości przełoży się na korzyści społeczne, zdrowotne, ekologiczne, przyrodnicze a także ekonomiczne lokalnej społeczności. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju zrealizowane zostało poprzez ochronę bioróżnorodności i zachowanie rolno-leśnego krajobrazu, a także wykorzystania parku, jako zaplecza wodnego dla systemu rzecznego Miasta Krakowa. 

Uzupełnienie terenu o dopasowane do charakteru parku elementy małej architektury oraz bogaty program elementów projektowych ma ostatecznie doprowadzić do poprawy komfortu jego użytkowania i bezpieczeństwa.
Więcej w dziale PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
IMG_7364.JPG
Budowa parku rzecznego i terenów rekreacyjnych w rejonie ul. Kobierzyńskiej i ul. Rydlówka
lokalizacja: Kraków
projektanci: Małgorzata Tujko, Karolina Mazurek
inwestor: prywatny
projekt: 2015
realizacja: 2016
Projektowany teren stanowi integralną część Parku Rzecznego Wilga. Jego charakter nawiązuje do wyglądu i idei całego założenia. Proponowane urządzenia i mała architektura poprzez zastosowane materiały kontynuują naturalny wygląd parku. Wprowadzenie wiklinowego domku i ogrodzenia wiąże się z naturalną roślinnością parku, zaś element statku wskazuje na jego wodny charakter.
Urządzenia zabawowe zostały dopasowane dla różnych grup wiekowych dzieci, zarówno tych najmłodszych jak i starszych. 
W ramach budowy parku rzecznego i terenów rekreacyjnych obejmującej tereny zieleni urządzonej, alejki pieszo-rowerowe, place utwardzone oraz urządzenia małej architektury, wzdłuż ciągów pieszych wprowadzono siedziska oraz kosze na odpadki.
Projekt zieleni dla "Ogrodu Doświadczeń" w Parku Lotników Polskich w Krakowie
lokalizacja: Kraków
projektanci: Karolina Bober, Małgorzata Tujko
główny projektant: Ingarden & Ewý Architekci
inwestor: Urząd Miasta Krakowa
projekt: 2007

 

Projekt zieleni w parku miejskim w Kazimierzy Wielkiej

lokalizacja: Kraków
projektanci: Karolina Bober, Małgorzata Tujko
architektura: MK STUDIO- PRZEWIĘŹLIKOWSKA SP. J.
projekt: 2009
Park częściowo wpisany do rejestru zabytków.

 

Koncepcja projektu zagospodarowania parku rzecznego 'Wilga'

 

lokalizacja: Kraków
projektanci: Karolina Bober, Małgorzata Tujko
projekt: 2008/2009

Koncepcja zagospodarowania parku "Wiśniowy sad"

 

lokalizacja: Kraków - Nowa Huta
projektanci: Karolina Bober, Małgorzata Tujko
współpraca: +Architekci, Marcin Lenczowski
projekt: 2008

 

 

Parki - pozostałe projekty:

 

  • Projekt zieleni dla projektu rewitalizacji parku Leśniczówka w Radomiu.